سیستمهای یکپارچه و جامع مدیریت خدمات پرداخت PSP یا  Peyment System Provider
    •    تعریف : "جهت مدیریت ، کنترل و نظارت بر روند عملیات گردش اطلاعات و فعالیتهای واحدهای حوزه سازمانی PSP اعم از نصب و خدمات فنی ، امور نمایندگان و مناطق، بازاریابی ، خدمات پشتیبانی و مرکزتماس ، مغایرتهای بانکی و سایر فعالیتها و خدمات مرتبط با PSP در واحدفنی ، واحد شبکه و مخابرات ، واحد انبار ، واحد نرم افزار ، واحد صدور و شخصی سازی کارت ، مدیریت و کنترل پروژه های بانکی و کارتابل داخلی و ..... میباشد که هریک از واحدها با توجه به ماهیت و شرح وظایف خود از سیستم مرتبط و تخصصی خود یا مشترک آن را اجرا و مدیریت مینماید."
•     از عمده ترین نرم افزارهای سیستم یکپارچه PSP ضمن اشاره به نرم افزارهای جامع وپیشرفته   Call Center, CICو Help Desk و زیر سیستمهای PSP Application در دو سطح کاربری Web/Windows  ، میتوان موارد زیر را از عمده ترین ویژگیها و خصوصیات بارز آنها نام برد:
•    معماری مبتنی بر پیشرفته ترین متدلوژی و سکوهای فنی و اجرایی و بانکهای اطلاعاتی سیستمها
•    یکپارچه و متمرکز بودن سیستمها با امکان مدیریت فنی ، اجرایی و امنیتی هریک از آنها
•    جامعیت ساختار و تامین تمام نیازهای اطلاعاتی جاری کاربران و بانکها
•    سرعت پردازش و پاسخگویی به نیازها باتوجه به حجم و گستره نقل و انتقال تراکنشهای بانکی در هر ثانیه در سطح کشور
•    امکان کنترل ، نظارت ، مانیتورینگ و گزارش سازیهای متنوع از عملیات تراکنشهای بانکی توسط مدیران بانکها و شرکت در سطح کشور
•    و....?>
sahte kizlik zari dusuk hapi