نرم افزار مدیریت پذیرندگان (Merchant Management SystemMMS)
•    تعریف : اجرای صحیح برنامه ها و تحقق اهداف کلیه عملیات بانکی مستلزم توجه و مدیریت دقیق و نظارت بر فرآیندها و گردش اطلاعات دو محور الف : منابع انسانی اعم از عوامل سازمانی و اجرایی ستادی یا منطقه ایی ب: منابع سخت افزاری و تجهیزات POS شامل اطلاعات شناسه و گردش فیزیکی آنها خواهد بودکه پراکندگی جغرافیایی و حجم بالای عملیات فنی و پشتیبانی تجهیزات و پایانه هادرکشور ، مکانیزه نمودن کلیه پروسه فعالیتها مزید برعلت خواهد بود و براساس همین ضرورت شرکت ، تهیه ، طراحی ، اجرا و توسعه نرم افزار "مدیریت پذیرندگان" را بعنوان یکی از سیستمهای اصلی و کاربردی در برنامه های تولیدی واحد نرم افزار تعریف و عملیاتی نمود که تولید سیستم با نام تجاری MMS(Merchant Mangement System) با معماری پیشرفته از دستاوردهای آن به شمار می آید به عبارت دیگر مدیریت واجرای کلیه فرآیندهای موارد الف و ب از مرحله ثبت ، پردازش و کنترل گردش اطلاعات عملکردها و فعالیتهای پذیرندگان و اطلاعات فنی و مشخصات پایانه ها از مرحله خروج از انبار تا تحویل به پذیرنده  بصورت تفصیلی از مهمترین اهداف و خصیصه های سیستم MMS قابل تعریف میباشد.
•    الف : امکانات و قابلیتهای اجرایی نرم افزار
1.    کاربری جامع و آسان و پاسخگویی به تمام نیازهای اطلاعاتی و سیستمی کاربران
2.    مبتنی بر فرآیند جریان کاری Work Flow فعالیتها و عوامل مرتبط با پذیرندگان
3.    امکان تخصيص دستگاه های پایانه فروش به فروشگاه ها
4.    قابلیت بارگذاری دستگاه از طریق نرم افزار
5.    امکان ورود اطلاعات پذیرندگان در نرم افزار توسط نمایندگان در هر استان و به صورت همزمان
6.    ورود اطلاعات مکانیزه فايل افتتاح حساب به نرم افزار جهت تخصيص دستگاه های پایانه فروش
7.    امکان ارسال فايل پایانه های تخصيص یافته به بانك جهت تعريف دیتای مربوطه در سوئيچ بانك و فعال کردن دستگاه فوق
8.    قابلیت فراخوانی اطلاعات برگه های نصب در زمان ثبت تائید نصب در نرم افزار
9.    انتقال اتوماتیک اطلاعات نصب دستگاه ها به نرم افزار پشتیبانی در زمان مقرر جهت زمان بندی و تنظیم بازدید از دستگاه ها
10.    قابلیت مسیربندی براساس آدرس یا کدپستی و چاپ مسیرهای مشخص شده به صورت روزانه و ارائه به تکنسینها جهت بازدید از دستگاه ها
11.    ارسال موارد ناقص برگه های نصب و بازدید به صورت لحظه ای به کارتابل واحد کنترل خدمات مشتریان
12.    و......
•    ب : عمده ویژگیهای فنی نرم افزار
1.    طراحی یکپارچه نرم افزار در دو بخش مدیریت ستادی(عوامل داخلی) و مدیریت استاتی و منطقه ایی(ویژه نمایندگان)
2.    امکان مانیتورینگ و دریافت انواع گزارشات متعدد و متنوع به تفکیک سطوح فنی ، اجرایی و مدیریتی از اطلاعات و آمار پذیرندگان و پایانه ها
3.    ثبت الكترونيكي كد قرارداد بر روي قراردادها
4.    امکان تعریف سطوح دسترسی در بخش های مختلف نرم افزار
5.    امکان اتصال دستگاه های POS به سیستم و ارتباط با MMS
6.    امکان ثبت اطلاعات بازدیدها و کنترل عملکرد نمایندگان و تکنسینها
7.    ساخت Batch از اطلاعات Merchantها به تفكيك تهران و شهرستان جهت تغذیه بانک اطلاعات بانک
8.    امکان گزارشگیری و چاپ برگه های نصب و بازدید با درج مشخصات دستگاه، پذیرنده، آدرس فروشگاه و ...
9.    امکان گزارش سازی و استخراج ریالی/تعدادی اطلاعات خلاصه یا تفصیلی پذیرندگان، نمایندگان و بازاریابها، فروشگاه ها و اصناف و... در نمونه موضوعات زیر در قالبهای متنوع اعم از Access, Excel, PDF, Crystal Report با امکان تعیین بازه زمانی گزارشات:
•    گزارش گیری های تعدادی و ریالی تراکنش های فروشگاه ها
•    گزارش از اطلاعات مختلف قراردادها و پیگیری روند هر قرارداد به تفکیک پذیرندگان
•    گزارش گیری از دستگاههای امانی اختصاص یافته به پذیرندگان در شرایط تعویض دستگاه های معیوب
•     گزارش گیری از پذیرندگانی که یکبار دستگاه در محل فروشگاه آنها نصب شده است و سپس فسخ شده است (با ذکر مشخصات فروشگاه)
•    گزارشات جزیی با امکان مشاهده نمودارهای اماری از مرکز کنترل خدمات مشتریان (CIC)
•    امکان گزارش گیری از پایانه های فسخ شده و علل فسخ آنها جهت بررسی و ترقیب پذیرندگان در موارد مشابه
•    امکان گزارش گیری از موجودی انبار  دستگاه ها در شرکت و انبار نمایندگان و محل پذیرندگان
•    امکان مشاهده  تعدادی با جزئیات دستگاه های ارسال شده برای نمایندگان استانی و تحویل شده به تکنسین ها
•    امکان گزارش گیری تعدادی و وضعیت دستگاههای پشتیبان تحویل داده شده به نمایندگی های استانی
•    گزارش کنترل عملکرد نمایندگان و بازاریاب ها اعم از تعداد قراردادهای منعقده و تعداد نصب های انجام شده و ... به تفکیک ماه
•    امکان کنترل عملکرد CIC به صورت ماهانه یا روزانه و یا حتی به صورت لحظه ای به تفکیک بانک
10-    و.....?>
sahte kizlik zari dusuk hapi