نرم افزار مدیریت شبکه NMS Network Management System
•    تعریف : مدیریت و کنترل سرورها ، تجهیزات Active/Passiveو Client ها ، ترافیک و بار اطلاعاتی ، کاربران و محدوده های دسترسی و نهایتا امنیت تمامی سطوح آن از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل درراهبری شبکه های محلی و راه دور برای بسترسازی سیستمها و نظامهای یکپارچه و جامع میباشد لذا با توجه به حجم عظیم فعالیتهای بانکی در شبکه و سوئیچهای پیشرفته شرکت انیاک ، استقاده از نرم افزارهای قوی در مدیریت و کنترل شبکه اجتناب ناپذیر بوده و برهمین اساس همزمان با فعالیتهای بانکی ، شرکت اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی موثر نمود که سیستم مدیریت شبکه تحت نام تجاری  NMS از محصولات جامع ، قدرتمند و انحصاری شرکت میباشد که عملیاتی شده که امکانات جامع در مانتیورینگ Online وضعیت شبکه ، تمام نیازهای فنی ، اجرایی و مدیریتی در راهبری شبکه را در تمام سطوح تامین نموده و پاسخگو میباشد.

•    الف : امکانات و قابلیتهای اجرایی نرم افزار
1.    از عمده قابلیتهای سیستم مدیریت شبکه NMS میتوان به کارکرد و پشتیبانی متمرکز کننده های Ingenico و Meganac های Hyper com به منظور مانیتورینگ و مدیریت شبکه مخابراتی مرتبط با انتقال تراکنشهای POS آن نام برد
2.    قابلیتهای NMS در مدیریت سیستم مخابراتی نیاز های لازم را در نظارت و بررسی هشدارهای رخداده شده در شبکه و نهایتاً نگهداری شبکه، در اختیار راهبر و کاربر سیستم قرار میدهد.
3.    کاربردی و نظارت در سیستم NMS:  این سیستم نرم افزاری از دو بخش مهم سرپرستی و اپراتوری برخوردار می باشد. در حالت سرپرستی سطح دسترسی شما کلیه قسمتهای سیستم را پوشش می دهد و به این ترتیب شما قادر خواهید بود برای کلیه بخشهای سیستم و همینطور شبکه تنظیمات مورد نظر خود را اعمال نمایید. در حالت اپراتوری نیز شما قادر به اعمال تنظیمات مورد نظر خود خواهید بود، اما نه برای کلیه قسمتهای سیستم، که این بدلیل سطح دسترسی محدود شما در این حالت می باشد. تعیین این سطوح دسترسی برای کاربران مختلف توسط سرپرست سیستم صورت می گیرد، که در ادامه تنظیمات مختلفی را که می تواند به ازای هریک از این حالتها وجود داشته باشد را بررسی خواهیم کرد.
4.    سیستم مدیریت شبکه  NMS با ارائه یک شمای گرافیکی از شبکه فعال ، محیط راحت و ساده را جهت مانیتور کردن وضعیت شبکه، اعمال تنظیمات مورد نیاز، نظارت و بررسی هشدارهای رخداده شده در شبکه و نهایتاً نگهداری شبکه، در اختیار ما قرار می دهد.
•    ب : عمده ویژگیهای فنی نرم افزار
1.    عملگرهای صفحه اصلی شامل : Network,Error Logs,Day Log و ......
2.    تنظیمات مربوط به سرویس دهنده های نقشه اصلی شامل : Set Image,Set Position,Set Name
3.    تنظیمات مربوط به رکها شامل :
 Set Image,Set Position,Enable Port Stats,Disable Port Stats,Request Stats,Clear Card Stats,Set Rack Type,History
4.    جزئیات مربوط به کارتهای موجود در رکها شامل گزینه های اصلی زیر:
   Card Menu: History,Reboot,Download File,File Manager,Read Bus Stats,Reset Bus Stats,View Bus Stats,Echo Test
7.    منوی مربوط به درگاه های کارت شبکه
   Read Card Stats,Read / Clear Card Stats,Enable Port Stats,Disable Port Stats,Clear Card Stats,Clear DB Stats,View DB Stats,Modem History,Details,Statistics,Graph,Graph by Day,View Card,View Rack
8.    تعریف ساختارهای جدید در شبکه شامل :
 Network Details,Modem Details,Card Software,Modem,Usage Report
9.    تعریف ساختارهای گذرگاه شامل :
Clear All,Request All,Automatic collection,Automatic clear,Network Details
10.    تنظیمات مربوط به مدیریت شبکه
    Edit System Variables,Change Cloud Icon , Change SNA Icon ,Re-initialize Back end ,Upload new Title Image,About NMS,Database ,License,Upgrade,Customize installation
17.    مدیریت هشدارهای سیستم
    Configure SMTP (Mail) Options,Modify Card Alerts,Modify Link Alerts,System Alerts,New Alert,Refresh button
18.    مدیریت و نظارت و کنترل دسترسیها و فعالیتهای کاربران سیستم
19.    نامگذاری لینکهای شبکه و تغییرات رمزهای کاربری
20.    و Upload File,List Download File,Multi-Card Download
21.    و سایر امکانات و ابزارهای کاربردی سیستم شامل : راهنمای نقشه اصلی ، سرپرستی سیستم، اضافه کردن امکانات جدید به سیستم ، بازسازی شبکه ، حذف ساختارهای ایجاد شده در سیستم، فعال و غیر فعال ساختن ویژگیهای درگاههاو....
22.    و گزارشگیری های مختلف از عملکرد شبکه ، کاربران و وضعیت فنی و عملیاتی آن?>
sahte kizlik zari dusuk hapi