ساختار کلی محصولات ارزش افزوده:
•    در زنجیره تامین خدمات نوین بانکداری ، خدماتی وجود دارد که ضمن تسهیل و تسریع انجام خدمات و  استفاده از آن ، دارای مفاهیم و جایگاه مهم در تعاریف خدمات بانکداری الکترونیکی مدنظر بوده که این خدمات با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری فعالیتهای بانک و مشتریان در حذف فیزیکی پول و جابجایی الکترونیکی نقدینگی ها ، دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، مالی و...  از دیدگاه های مختلف میباشند و با همین نگرش ، صاحبنظران آنها را در گروه خدمات دارای ارزش افزوده بانکی تعریف و دسته بندی نمود اند که این نوع محصولات علاوه بر ارائه امکانات و خدمات متنوع از طریق پایانه های بانکی در شارژ کارت های اعتباری(اعم از موبایل،خریدکالا ، خرید خدمات و....) و پرداخت انواع قبوض(تلفن ، برق و آب و.....) ، همسو با سیاستها  کلان وراهبردی کشور و تحقق اهداف ملی در بخش بانکداری الکترونیک بوده که از جمله این موارد به موضوعات کلی ذیل اشاره میگردد:
1.    حذف پول فیزیکی و جایگزینی آن با جابجایی الکترونیکی در خدمات بانکی
2.    کاهش و یا حذف هزينه ملي بابت امحاء و جایگزینی اسكناسهاي فرسوده
3.    كاهش حجم قابل توجه تردد ها و سفرهاي درون شهري و به تبع آن كاهش هزينه های مشتریان
4.    ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم (مشتری مداری و افزایش طرح اکرام مشتریان)
5.    تحقق آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی با استفاده از این سرویس برای تمامی سازمان ها.
 باتوجه به تعریف و نقش خدمات ارزش افزوده در بانکداری الکترونیک ، از آنجاییکه تامین و پاسخ به تمام برنامه های بانکداری الکترونیک از اهم اهداف ، ماموریتها و برنامه های شرکت انیاک تعریف گردیده و درحال اجرا توسعه است ،  لذا این شرکت بعنوان PSP برترکشور ، با ایجاد بسترهای پیشرفته نرم افزاری ، سخت افزاری و مخابراتی ، ضمن داشتن سابقه درخشان و فعالیتهای جامع دراین بخش ، درحال ارائه ، توسعه و پشتیبانی خدمات فوق به مشتریان و بانکها در کشور میباشد به عبارت دیگر با توجه به تعریف سه گروه 1- بانکها و موسسات اعتباری عرضه کننده خدمات e-Banking درکشور 2- سازمانهای ارائه کننده خدمات اعتباری 3- مصرف کنندگان سرویسهای خدمات اعتباری بعنوان عناصر مرتبط با محصولات ارزش افزوده ، میتوان شرکت انیاک را بعنوان رکن اصلی وچهارم در ارائه خدمات و پشتیبان عوامل زنجیره فوق معرفی و تبیین نمود.  ?>
sahte kizlik zari dusuk hapi