دستگاه شخصی سازی کارت(Personalization/individualization)
•    تعریف : فرآیند تخصیص کارت به یک فرد خاص، شخصی سازی نامیـده می شـود و مرحله ای اسـت که پـس از صـدور کارت می بایست انجام پذیرد تا کارت آماده ارسال به اشخاص گردد.
•    در اصطلاح کلی، شخصی سازی به معنی بارگذاری همه اطلاعات تخصیص داده شده به شخص در یک کارت است که این داده ها می تواند شامل نام و آدرس و یا اطلاعات مالی و بانکی فرد باشند، آنچه که اهمیت دارد این است که این اطلاعات منحصر به یک کارت خاص می باشد و شامل بارگذاری اطلاعات بر روی چیپ یا نوار مغناطیسی کارت و چاپ یا برجسته سازی مشخصات دارنده کارت، بر روی کارت می باشد.
•    واحد شخصی سازی شرکت انیاک با ظرفیت بیش از 50 هزار کارت در روز خدمات شخصی سازی کارت به بانکها ، موسسات مالی و سایر مشتریان غیر بانکی را ارائه مینماید. تجهیزات مستقر در واحد شخصی سازی شرکت از به روز ترین و سریعترین تجهیزات موجود در دنیاست که کلیه خدمات مربوط به In coding کارتهای مغناطیسی و اسمارت ، In bussing و Mailing کارتها را انجام میدهد.
•    انواع شخصی سازی:
•    شخصی سازی فیزیکی کارت نظیر برجسته سازی کارت یا ثبت اطلاعات با جوهرهای خاص بر روی کارت
•    شخصی سازی الکترونیکی نظیر بارگذاری داده های شخصی در حافظه کارت هوشمند یا نوار کارت مغناطیسی
•    شخصی سازی الکترونیکی با توجه به حجم اطلاعات بین 5 تا 20 ثانیه، زمان نیاز دارد. و برجسته سازی نام و سایر موارد مورد نیاز در روی کارت از قبیل شماره حساب فرد و اطلاعات مبتنی بر کاراکتر توسط ماشینهای مخصوصی با سرعت و توان بالایی صورت می گیرد.
•    واحد شخصی سازی انیاک با ظرفیت شخصی سازی حدود یکصد هزار کارت در روز آماده ارایه خدمات به بانکها و موسسات می باشد.
•    عمده مشخصات فنی دستگاه های شخصی سازی: (Key Features)
   End-to-end personalization system offered by Smart Soft including Data Preparation, Key Management, Quality Assurance and Card Personalization Systems -
   Windows based system with the benefit of limitless memory area, easy management, easy adaptation, etc. -
   TCP and RS232 interfaces to control card personalization equipment -
    Management of personalization equipment -
    Performance thanks to parallel processing  -
    Full support of security standards obliged by card schemes (VISA, Master Card, etc.) -
    Vendor independent (Card Personalization Equipment, HSM, Card Vendor) -
    Advanced reporting and error logging -
 Fast adaption to existing system thanks to wide range of supported applications. -
    Support of all card technologies -
   Native EMV standards (Gemalto, G&D, SAGEM-ORGA, Austria Card, etc) -
   Contact less Standards -
    Master Card Pay Pass MChip4/Magstripe -
  VISA pay Wave qVSDC/Contact less VSDC~MSD -
    Loyalty Applications -
   Multi application standards (MULTOS/GP) -
  HSM firmware development by Smart Soft, removing the dependency to HSM vendor -
    Advanced rule based quality assurance system before and after card personalization -
 Multiple card personalization equipment management simultaneously -
Management software with graphical user interfaces -
Automatic file sensing -
Smart Production has a parametric file input path set that is always listened. A file with a proper extension and a proper format is captured and loaded by Smart Production automatically. -
Multi - Threading
Smart Production supports multi-threading. It simultaneously personalizes more than one smart card even if they are located in different personalization machines. -
Monitoring and Management Software
Smart Production system has a detailed monitoring screen that gives information about each card personalization machine, shows error cases, each TBP status, personalization statistics etc.  In this screen the operation results of each machine, each TBP status and statistics about personalization results are shown.  Feedback messages for operation steps are sent to Smart Manager by host system: For each succeeded or failed operation host system sends a TCP message to Smart Manager in order to monitor the operation results.?>
sahte kizlik zari dusuk hapi