کارت حمل و نقل
کارت حمل و نقل نیز یکی از مزایای فناوری در ایجاد شهر و شهروند الکترونیکی است که به موجب دریافت آن ، هر شهروندی قادر خواهد بود به منظور حذف فیزیکی جابجایی پول در تردد شهری مثل تاکسی ، آژانسها ، اتوبوس ، مترو ، مونوریل و..... ، از شارژ کارت خود استفاده نماید. و براساس برنامه جامع شهرداریها آ تقریبا تمامی اتوبوسها نیز به تجهیزات بلیط الکترونیک مجهز شده و درآینده نزدیک نیز تمامی تاکسیها ملزم به استفاده از آن خواهند بود.
با استفاده از کارت فوق علاوه بر تسهیل و تسریع استفاده از وسایل حمل و نقل ، کاهش هزینه بدلیل انجام محاسبه مبالغ کرایه بطور سیستمی منافع شهروند تامین شده و نیز از برخوردهای و اعتراضات شهری جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ازمزایای مهم کارتهای حمل و نقل ، ایجاد امکان صحیح برنامه ریزی ، مدیریت و خدمات رسانی بخشها و سازمانهای مسئول در تامین و پاسخگویی به شهروندان میباشد.?>
sahte kizlik zari dusuk hapi