رئیس شعبه تهران جهت توسعه دفتر فروش و پشتیبانی عملیاتی تهران

توانایی برنامه ریزی و سازماندهی دفتر
مسلط به تکنیک های فروش
مسلط به فرآیند های خدمات پس از فروش
دانش کافی در حوزه مدیریت منابع انسانی
مسلط به ایجاد ارتباط موثر
تجربه کافی در حوزه عملیات

**سابقه کار در صنعت پرداخت مزیت محسوب می شود.

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا پست الکترونیکی را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس را وارد نمایید.
لطفا فایل رزومه را وارد نمایید.