جوایز

لوح تقدیر شرکت در مسابقات فوتسال جام انفورماتیک پاییز 1395 لوح تقدیر شرکت در مسابقات فوتسال جام انفورماتیک پاییز 1395
مقام سوم دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در پاییز 1395 مقام سوم دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در پاییز 1395
لوح تقدیر جشنواره ستاره های فناوری در سال 1394 لوح تقدیر جشنواره ستاره های فناوری در سال 1394
لوح تقدیر جشنواره ستاره های فناوری در سال 1394 لوح تقدیر جشنواره ستاره های فناوری در سال 1394
تندیس و نشان ستاره برتر جشنواره ستاره های فناوری 1394 تندیس و نشان ستاره برتر جشنواره ستاره های فناوری 1394
لوح تقدیر ششمین نمایشگاه بانکداری اسلامی در شهریورماه 1391 لوح تقدیر ششمین نمایشگاه بانکداری اسلامی در شهریورماه 1391
پروانه بهره برداری به منظور  تولید نرم افزار فن آوری اطلاعات توسط وزارت صنعت و معدن در سال پروانه بهره برداری به منظور تولید نرم افزار فن آوری اطلاعات توسط وزارت صنعت و معدن در سال
لوح سپاس پنجمین نمایشگاه بانکداری اسلامی شهریور ماه 1390 لوح سپاس پنجمین نمایشگاه بانکداری اسلامی شهریور ماه 1390
لوح سپاس سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی در سال 1390 لوح سپاس سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی در سال 1390
گواهینامه رتبه سیمین مربوط به کارت بازرگانی در سال 1389 گواهینامه رتبه سیمین مربوط به کارت بازرگانی در سال 1389
لوح سپاس چهارمین نمایشگاه بانکداری اسلامی شهریورماه 1389 لوح سپاس چهارمین نمایشگاه بانکداری اسلامی شهریورماه 1389
لوح تقدیر جشنواره صنعت و فن اوری اطلاعات 1389 لوح تقدیر جشنواره صنعت و فن اوری اطلاعات 1389
تندیس چهارمین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی سال 1389 تندیس چهارمین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی سال 1389
لوح سپاس دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی 1389 لوح سپاس دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی 1389
تندیس جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات مهرماه 1389 تندیس جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات مهرماه 1389
تندیس جشنواره ستاره های فناوری ایران در سال 1389 تندیس جشنواره ستاره های فناوری ایران در سال 1389
تندیس سومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی سال 1388 تندیس سومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی سال 1388
لوح سپاس سومین نمایشگاه بانکداری اسلامی شهریور ماه 1388 لوح سپاس سومین نمایشگاه بانکداری اسلامی شهریور ماه 1388
تندیس جشنواره ستاره های فناوری ایران سال 1388 تندیس جشنواره ستاره های فناوری ایران سال 1388
لوح سپاس نخستین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی 1388 لوح سپاس نخستین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی 1388
کسب مقام سوم در هشتمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در پاییز 1387 کسب مقام سوم در هشتمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در پاییز 1387
لوح یادبود دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در مهرماه 1387 لوح یادبود دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در مهرماه 1387
اخذ گواهینامه بین المللی اخذ گواهینامه بین المللی ISO 9001 سیستمهای مدیریت کیفیت در پیاده سازی Call Center در شبکه پرداخت الکترونیکی توسط IQ Net
اخذ گواهی ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت اخذ گواهی ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت در پیاده سازی Call Center مرتبط با شبکه های پرداخت الکترونیکی توسطDQS
تندیس ویژه دومین نمایشگاه اطلاعات و تکنولوژی بانکداری در سال 1387 تندیس ویژه دومین نمایشگاه اطلاعات و تکنولوژی بانکداری در سال 1387
لوح تقدیر پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی , ایمنی و امنیتی (ایپاس) در سال 1385 لوح تقدیر پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی , ایمنی و امنیتی (ایپاس) در سال 1385
تندیس پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی , ایمنی و امنیتی (ایپاس) تندیس پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی , ایمنی و امنیتی (ایپاس)
کسب گواهینامه بین المللی کسب گواهینامه بین المللی ISO 27001 مربوط به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سال 2005
لوح سپاس چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت – تیرماه 1382 لوح سپاس چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت – تیرماه 1382
لوح سپاس سمینار صادرات اقتصاد بدون نفت در مرداد 1375 لوح سپاس سمینار صادرات اقتصاد بدون نفت در مرداد 1375