برنامه نویس React

آشنا با ReactJs, Redux
آشنا با javascript و استانداردهای ES6
آشنا به webpack, babel
آشنا با Git

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا پست الکترونیکی را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس را وارد نمایید.
لطفا فایل رزومه را وارد نمایید.